മെന്‍േറഴ്സിനു വേണ്ടി ക്ളാസ് നടത്തി


കോട്ടയം: കാര്‍ട്ട് മെന്‍േറഴ്സിനു വേണ്ടി ചൈതന്യയില്‍ നടത്തിയ പരിശീലന പരിപാടിയില്‍ ജീവ കൗണ്‍സിലിംഗ് സെന്‍റര്‍ ഡയറക്ടര്‍ സി.അഞ്ജിത എസ്.വി.എം ക്ളാസ് നയിച്ചു.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *